ULTRASONOGRAFİ

 • Tüm Batın Ultrasonografi

  Tüm Batın US İncelemesinde:

  Karaciğer normal boyutlarda, konturları muntazam izlenmektedir. Parankim ekojenitesi ve yapısı doğaldır. Hepatik venler normal kalibrasyonda izlenmiştir. Portal ven kalibrasyonu normal sınırlardadır.
  Safra kesesi izlenmedi (opere) / Safra kesesi cidar kalınlığı normal sınırlarda olup, lümen içi patoloji saptanmamıştır. İntra ve ekstrahepatik safra yollarında dilatasyon saptanmamıştır.
  Pankreas boyutları normal izlenmekte olup, parankim ekosu ve strüktürü doğaldır. Yer kaplayan lezyon saptanmamıştır.
  Dalak normal boyutlarda, konturları muntazam izlenmektedir. Parankim ekosu homojen olup, yer kaplayan lezyon saptanmamıştır.
  Her iki böbrek doğal lokalizasyonda izlenmekte olup, boyutu, parankim ekojenitesi doğaldır. Her iki böbrek pelvikalisyel sisteminde kalkül veya kitle saptanmamıştır.
  Üst batında solid - kistik yer kaplayıcı lezyon saptanmamıştır. Batın içi serbest sıvı izlenmemiştir.
  Paraaortik alanda patolojik boyutlarda lenf nodu saptanmamıştır.
  Retroperitoneal ana vasküler yapıların genişlikleri doğaldır.
  Mesane duvar kalınlığı tabii olup konturları düzgündür. İntralüminal belirgin patoloji izlenmedi. Distal üreterlerin kalibrasyonu tabii olup, jet akımı mevcuttur.
  Premiksiyonel volüm … cc, postmiksiyonel rezidü … cc olarak ölçülmüştür.
  Prostat glandı boyutları …x…x… mm (…cc) olup parankimal ekojenitesi tabiidir. Seminal veziküller doğal izlenmiştir.
 • Üriner sistem USG

  Üriner Sistem US İncelemesinde:

  Her iki böbrek doğal lokalizasyonda izlenmekte olup, boyutu, parankim ekojeniteleri tabiidir. Her iki böbrek pelvikalisyel sisteminde kalkül veya kitle saptanmamıştır.
  Batın içi serbest sıvı izlenmemiştir.
  Retroperitoneal ana vasküler yapıların genişlikleri normaldir.
  Mesane duvar kalınlığı tabii olup konturları düzgündür. İntralüminal belirgin patoloji izlenmedi. Premiksiyonel volüm … cc, postmiksiyonel rezidü … cc olarak ölçülmüştür.

  Prostat glandı boyutları …x…x… mm (…cc) olup parankimal ekojenitesi tabiidir.
  Bilateral seminal veziküller simetrik ve tabiidir.
 • Meme USG

  Meme USG İncelemesinde:

  Her iki memede cilt cilt altı doku kalınlığı normaldir.
  Her iki meme parankim eko yapısı doğaldır.
  Bilateral retroareolar alanda duktuslarda genişleme izlenmemiştir.
  Her iki meme parankiminde solid veya kistik yer kaplayan lezyon saptanmamıştır.
  Pektoral kaslar normaldir.
  Her iki aksillada patolojik boyutlarda lenf nodu izlenmedi.
 • Tiroid Glandı USG

  Tiroid Glandı USG İncelemesinde:

  Tiroid glandı boyutları ve ekojenitesi tabii olarak izlendi. Sağ lob mm, sol lob mm, istmus kalınlığı mm olarak ölçüldü.
  Tiroid glandında yer kaplayıcı lezyon izlenmedi.
  Her iki servikal zincirde patolojik boyutta veya natürde lenf nodu izlenmedi
  Vasküler yapılar ve yumuşak dokular tabiidir.
 • Kalça USG

  Bilateral Kalça USG İncelemesinde:

  Her iki femur başı doğal boyut ve eko paterninde olup, asetabulum içerisinde izlenmektedir.
  Bilateral asetabular derinlik normal sınırlarda olup, asetabular labrum morfolojisi ve eko paterni doğaldır.
  Her iki tarafta alfa açısı 60 derecenin üzerindedir.
  Sağ femur alfa açısı … derece, beta açısı … derece; sol femur alfa açısı … derece, beta açısı … derece ölçülmüş olup fizyolojik sınırlardadır.
  Femur başlarında ossifikasyon izlenmedi.
  Yapılan dinamik incelemede bilateral subluksasyon lehine bulgu saptanmamıştır.
 • Alt Ekstremite Derin ve Yüzeyel Venöz Sistem Doppler USG

  Bilateral Alt Ekstremite Derin ve Yüzeyel Venöz Sistem Doppler USG incelemesinde:

  Derin Venöz Sistem Doppler US;

  Her iki eksternal iliak, ana, derin ve yüzeyel femoral venlerin genişlikleri, duvar kalınlıkları tabii olup, gri skala incelemede lümenleri anekoiktir.
  Tibialis anterior ve posterior venler tabiidir. Augmentasyona ve kompresyona yanıt tüm venöz sistem düzeyinde doğaldır. Venlerde dolum tam olup, tromboz lehine bulgu saptanmamıştır.

  Yüzeyel Venöz Sistem Doppler US;
  Eksternal iliak, ortak femoral, yüzeyel femoral Ven düzeyinde derin inspirasyon ve takiben valsalva ile ile reflü akım izlenmedi.
  Vena safena magnalar (VSM) ana femoral vene drene olduğu yerden distale kadar renkli akım değerlendirmesinde dolum defekti saptanmamıştır.
  Sağ safenofemoral bileşke (SFJ) mm, sol SFJ mm olup derin inspirasyon ve takiben valsalva ile reflü akım izlenmedi.
  Sağ VSM proksimalinde mm, diz üstü seviyede mm, diz altı seviyede mm, bilek düzeyinde mm ; sol VSM proksimalinde mm, diz üstü seviyede mm, diz altı seviyede mm, bilek düzeyinde mm olarak ölçülmüş olup derin inspirasyon ve takiben valsalva ve augmentasyon ile reflü akım izlenmedi.
  Her iki tarafta vena safena magna ve parva segmentleri tabii kalibrasyonda olup reflü akım izlenmemiştir.
  Yetmezlik bulgu olan perforan veya komminikan venöz dal izlenmedi.
  Tromboflebit, cilt altı ödem lehine sonografik bulgu izlenmemiştir.
 • Alt Ekstremite Arteriyel Renkli Doppler USG İnceleme

  Alt Ekstremite Arteriyel Renkli Doppler USG incelemesinde:

  Sağ / Sol / Bilateral eksternal iliak, ana femoral, yüzeyel ve derin femoral arterler ve popliteal arterin genişliği normaldir. İntimal kalınlık tabiidir. Ateroskleortik kalsifik plak formasyonu, hemodinamik olarak anlamlı stenoz bulgusu olabilecek jet veya spektral genişleme saptanmamıştır. İntraarterial düzeyde oklüzyon / trombüs lehine bulgu izlenmedi.

  Sağ / Sol / Bilateral eksternal iliak, ana femoral, yüzeyel ve derin femoral arterler ve popliteal, anterior – posterior tibialis arterler ve dorsalis pedis arterlerin pik sistolik akım hızı tabiidir. Trifazik akım paterni izlenmiştir.
 • Skrotal Doppler USG İncelemesi

  Skrotal Doppler USG İncelemesinde:

  Bilateral cilt, cilt altı yapılar doğaldır.
  Her iki testis boyutları fizyolojik sonorlarda ölçülmüş olup, parankimal ekojeniteleri tabiidir. Doppler USG incelemesinde her iki testisin vaskülarizasyonları doğaldır.
  Her iki epididim tabii form ve ekojenitede izlenmiştir.
  Bilateral skrotal sıvı miktoarı fizyolojik sınırlardadır.
  Bilateral pampiniform pleksus venöz yapılarının kalibrasyonları tabii olup, valsalva manevrasını takiben reflü akım izlenmedi. • BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

 • Tüm Batın BT

  Tüm Batın BT incelemesinde:

  Karaciğer boyutları, konturları normaldir. Parankim dansitesi tabiidir. Portal ve hepatik venler doğal görünümdedir. İntra ve ekstrahepatik safra yollarında genişleme saptanamamıştır.
  Safra kesesinin lokalizasyon, boyutu, cidar kalınlığı ve lümen içeriği tabiidir.
  Dalak boyutları, konturları ve parankim dansitesi doğaldır.
  Pankreas normal genişlikte ve dansitededir. Peripankreatik yağlı planlar açıktır. Pankreatik duktusta genişleme izlenmedi.
  Her iki sürrenal gland tabii form ve dansitededir.
  Her iki böbreğin lokalizasyon, boyut ve konumu tabii, konturları düzgün, parankim kalınlıkları normaldir. Parankim dansitesi tabiidir. Kalkül veya pelvikalisyel dilatasyon saptanmamıştır.
  Paraaortik, pelvik veya mezenterik patolojik boyutlarda lenf nodu izlenmedi. Retroperitoneal ana vasküler yapıların genişlikleri normaldir.
  İntestinal segmentlerde belirgin duvar kalınlaşması saptanmamıştır.
  Mesane duvar yapısı düzenli duvar kalınlığı normaldir. Distal üreterler tabii kalibrasyondadır. İntralüminal belirgin patoloji izlenmemiştir.
  Pelvik organlar doğaldır.
  Perirektal ve perivezikal yağ planları açıktır. Batın ve pelviste serbest sıvı veya koleksiyon izlenmedi.
  İnceleme alanına giren yumuşak doku ve kemik yapı normaldir.
 • Kontrastsız Üriner sistem BT

  Kontrastsız Üriner Sistem BT incelemesinde:

  Her iki sürrenal gland normal morfolojidedir.
  Bilateral böbreklerin lokalizasyon, boyut ve konumu ve konturları tabiidir. Pararenal yağ planları açıktır. Parankim kalınlıkları normaldir. Kortikomedüller dansite tabiidir. Pelvikalisyel dilatasyon veya kalkül belirlenmemiştir.
  Her iki üreter distale kadar normal kalibrede izlenmiştir. Üreterovezikal bileşkeler normaldir.
  Mesane dolumu, konturları, cidar kalınlığı tabiidir. Perivezikal yağ planları açıktır.
  Pelvik organlar hasta yaşı ile uyumlu normal morfoloji ve dansitededir.
  İnceleme alanına giren diğer parankim organlarına ait patolojik özellik saptanmamıştır. Batın ve pelviste serbest sıvı veya koleksiyon izlenmedi.
  Paraaortik veya pelvik patolojik boyutlarda lenf nodu saptanmamıştır.
  İnceleme alanına giren yumuşak doku ve kemik yapılar normaldir.
 • Kontrastlı Boyun BT

  Kontrastlı Boyun BT İncelemesinde:

  Hava kolonu açıktır. Lateral resesler açık ve simetriktir. Bu düzeyde parafaringeal mesafe ve retrofaringeal alan tabiidir. Mastikatör boşluklar tabiidir. Pterygopalatin fossalar doğaldır.
  Her iki tarafta parotis gland morfoloji ve dansitesi normaldir.
  Tonsil lojlarında kitle saptanmamıştır. Dil, ağız tabanı ve dil kökü, sublingual alan doğaldır.
  Her iki tarafta submandibular gland morfoloji ve dansiteleri tabiidir. Aryepiglottik katlantılar, epiglottis, valleküla ve piriform sinüsler tabii morfoloji ve dansitededir.
  Larinks hava kolonu açıktır. Larinks kıkırdak oluşumlarına ait patolojik özellik saptanmamıştır. Gerçek ve yalancı vokal kordlar normal morfoloji ve dansitededir.
  Parafaringeal ve karotis aralık açıktır. Paraglottik yağ planları açıktır.
  Hyoid kemik ve krikoid kartilaj, subglottik hava kolonu normaldir. Özofagus tabii görünümdedir.
  Tiroid gland normal morfoloji ve sinyal intensitesindedir.
  Servikal vertebralarda dejeneratif değişiklikler ve disk bulgingleri izlenmiştir.
  Orta kulak kaviteleri ve iç kulak oluşumları doğal görünümdedir.
 • Kranial BT

  (Kontrastsız) Kranial BT İncelemesinde:

  Her iki serebellar hemisfer ve vermis normal morfoloji ve dansitede izlenmiştir. Beyin sapı oluşumları tabii görünümdedir.
  Pontoserebellar köşe sisternaları açıktır.
  Posterior fossada bazal sistenler, 4.ventrikül normal form ve genişliktedir.
  Supra ve infratentoryal alanda periferik BOS mesafelerinin genişliği doğaldır.
  Her iki serebral hemisferde kortikal gri cevher normal morfolojide izlenmektedir. Bilateral derin serebral beyaz cevher hacim ve dansitesi normaldir.
  Her iki tarafta internal ve eksternal kapsül lokalizasyonları, bazal ganglionlar ve talamuslara ait patolojik dansite değişikliği saptanmamıştır.
  Orta hat şifti, akut kanama-koleksiyon izlenmedi.
  Lateral ventriküller, 3.ventrikül normal genişliktedir.
  Sellar, parasellar oluşumlar normaldir.
  Paranazal sinüs ve mastoid hücre havalanmaları açıktır.
  Kranium kemik oluşumları ve skap yumuşak dokusu tabiidir.
  Kraniovertebral bileşke tabiidir.
 • Paranazal Sibüs BT

  Paranazal Sinüs BT İncelemesinde:

  Frontal sinüs ve reses havalanmaları açıktır. Bilateral ön ve arka etmoidal hücrelerin aerasyonu açıktır. Sfenoid sinüsün havalanması normaldir. Bilateral maksiller sinüslerin aerasyonu açıktır.
  Ostium ve infundibulumları hiatus semilunarisler açıktır.
  Nazal kavitenin havalanması normaldir.
  Nazal septumda deviasyon saptanmamıştır.
  Nazal konkaların konfigürasyonu normaldir.
  Mastoid sellüler aerasyonları tabiidir.
  Kemik yapıların bütünlüğü korunmuştur.
  Nazofarenks hava kolonu açık ve frontal resesler simetriktir.
 • Alt Ekstremite Derin ve Yüzeyel Venöz Sistem Doppler USG

  Bilateral Alt Ekstremite Derin ve Yüzeyel Venöz Sistem Doppler USG incelemesinde:

  Derin Venöz Sistem Doppler US;

  Her iki eksternal iliak, ana, derin ve yüzeyel femoral venlerin genişlikleri, duvar kalınlıkları tabii olup, gri skala incelemede lümenleri anekoiktir.
  Tibialis anterior ve posterior venler tabiidir. Augmentasyona ve kompresyona yanıt tüm venöz sistem düzeyinde doğaldır. Venlerde dolum tam olup, tromboz lehine bulgu saptanmamıştır.

  Yüzeyel Venöz Sistem Doppler US;
  Eksternal iliak, ortak femoral, yüzeyel femoral Ven düzeyinde derin inspirasyon ve takiben valsalva ile ile reflü akım izlenmedi.
  Vena safena magnalar (VSM) ana femoral vene drene olduğu yerden distale kadar renkli akım değerlendirmesinde dolum defekti saptanmamıştır.
  Sağ safenofemoral bileşke (SFJ) mm, sol SFJ mm olup derin inspirasyon ve takiben valsalva ile reflü akım izlenmedi.
  Sağ VSM proksimalinde mm, diz üstü seviyede mm, diz altı seviyede mm, bilek düzeyinde mm ; sol VSM proksimalinde mm, diz üstü seviyede mm, diz altı seviyede mm, bilek düzeyinde mm olarak ölçülmüş olup derin inspirasyon ve takiben valsalva ve augmentasyon ile reflü akım izlenmedi.
  Her iki tarafta vena safena magna ve parva segmentleri tabii kalibrasyonda olup reflü akım izlenmemiştir.
  Yetmezlik bulgu olan perforan veya komminikan venöz dal izlenmedi.
  Tromboflebit, cilt altı ödem lehine sonografik bulgu izlenmemiştir.
 • Temporal Kemik BT İncelemesi

  Temporal Kemik BT İncelemesinde:

  Her iki tarafta dış kulak yolları açıktır.
  Mastoid hücre sayısı ve havalanması normaldir. Mastoid antrumun aerasyonu açıktır.
  Bilateral orta kulak kavitelerinde epitimpanum, mezotimpanum ve hipotimpanumun havalanması açıktır. Yumuşak doku dansitesi saptanmamıştır.
  Orta kulakta ossiküllerin dizilimi, strüktürü ve morfolojisi normaldir.
  İç kulak kemik oluşumları tabiidir.
  Her iki tarafta internal akustik kanal genişlikleri normaldir.
 • Orbita BT İncelemesi

  Orbita BT İncelemesinde:

  Her iki oküler glob normal lokalizasyondadır. Glob 1/3 arka kesimleri lens düzeyinde interzigomatik çizginin arkasında yer almaktadır. Glob konturları düzgün, uvea-skleral kalınlık normaldir. Lens lokalizasyonları ve sinyal intensiteleri tabiidir.
  Preseptal mesafe normal hacimde ve dansiteleri izlenmektedir.
  Her iki tarafta vitreus sinyal intensite dağılımları homojen ve tabiidir.
  Bilateral optik sinirlerin orbital, kanaliküler ve sisternal segmentleri ile optik kiazma genişliği ve dansiteleri normaldir.
  Sellar, parasellar oluşumlar, suprasellar sisterna tabiidir.
  Ekstraoküler kas kalınlıkları her iki tarafta normal sınırlardadır.
  İntrakonal ve ekstrakonal yağ planları açık ve simetriktir.
  İnflamatuar dansite değişikliği, Kitle formasyonu izlenmemiştir.
  Lakrimal glandlar normal görünümdedir.
  Paranazal sinüs havalanmaları açıktır.
 • Toraks BT İncelemesi

  Toraks BT İncelemesinde:

  Toraks duvarı kemik yapılar ve yumuşak dokular normaldir. Aksiller patolojik boyutlarda lenf nodu izlenmedi.
  Her iki hemitoraks volümleri tabii ve simetriktir.
  Trakea, ana bronşial ağaç havalanması tabii olup kalibrasyonu doğaldır.
  Ana vasküler yapıların genişliği doğaldır.
  Kardiotorasik indeks tabiidir.
  Mediastende patolojik boyutlarda lenf nodu saptanmamıştır.
  Torasik özofagus lümeni ve drvarı normaldir.
  Akciğer parankimal değerlendimesinde : heriki akciğer alanlarında patoloji saptanmamıştır.
  Plevral veya perikardial effüzyon saptanmamıştır.
  Üst batından geçen kesitlerde, parankim organlarına ait patoloji saptanmamıştır.
 • Servikal BT İncelemsi

  Servikal BT İncelemsinde:

  Servikal lordoz normaldir.
  Vertebra korpuslarının morfoloji, yükseklik ve dizilimleri doğaldır.
  İntervertebral eklem aralılarının yükseklikleri tabiidir. Kemik yapı doğaldır. Kemik spinal kanal çapları normaldir.
  Paravertebral alan tabiidir.
  Medülla spinalis normal genişliktedir. Faset eklem ilişkileri normaldir. Eklem yüzleri ve eklem aralıklarının genişliği doğaldır.
  İntervertebral diskler normaldir. Belirgin herniasyon saptanmamıştır. Nöral yapılara kompresyon saptanmadı. Nöral foramenler açıktır. Faset eklemler doğaldır.
  Servikal kot saptanmamıştır.
 • Diz BT İncelemsi

  Diz BT İncelemsinde:

  Kemik yapı doğaldır.
  Distal femur ve proksimal tibia, fibula fizisleri açıktır. Kortikal kemik bütünlüğü korunmuştur. Medüller kemik yapısı doğaldır. Tibial platolar normal görünümdedir.
  Fraktür, belirgin kompresyon, eklem aralığında osseöz fragman- yabancı cisim saptanmamıştır.
  Tuberositas tibia normal görünümdedir. Belirgin fragmentasyon veya avülsiyon fraktürü saptanmamıştır.
  BT inceleme alanındaki yumuşak dokulara ait belirgin patoloji izlenmedi.
  Hoffa yağ yastığı açıktır.
  Patellofemoral eklem ilişkisi normaldir. Patella konumu tabiidir. Retropatellar ve femoral artiküler yüzeyler doğaldır.
 • Dirsek BT İncelemsi

  Dirsek BT İncelemsinde:

  İnceleme alanına giren kemik yapıların kortikomedüller bütünlükleri korunmuştur.
  İnceleme alanına giren kemik yapıların kortikomedüller bütünlükleri ve dansiteleri normal sınırlardadır.
  Humeroulnar, humeroradial, radioulnar eklem aralıkları ve yüzeyleri tüm kesitlerde doğal olarak izlenmiştir.
  İnceleme alanına giren yumuşak dokularda belirgin patoloji izlenmemiştir.
 • Omuz BT İncelemsi

  Omuz BT İncelemsinde:

  Humerus başı sferik konfigürasyondadır. Humerus boynu ve izlenebilen diafizi, intramedüller alan doğal görünümdedir.
  Glenohumeral eklem aralığı ve yüzeyleri doğaldır, eklem ilişkisinde belirgin değişiklik saptanmamıştır.
  Skapula şekli ve bütünlüğü korunmuştur.
  Akromioklaviküler eklem aralığı ve yüzeyleri doğal olup, eklemde yer değiştirme saptanmamıştır.
  Sternoklaviküler eklemler doğaldır.
  İnceleme alanına giren diğer kemik yapılara ait patoloji saptanmamıştır.
 • El Bileği BT İncelemsi

  El Bileği BT İncelemsinde:

  Kemik yapı tabiidir. Radyoulnar, radyokarpal, ulnokarpal, interkarpal ve karpometakarpal eklem ilişkileri, eklem aralıklarının genişliği tabiidir.
  Eklem yüzleri düzgündür. Kemik strüktürü doğaldır.
  Fraktür veya dislokasyon saptanmamıştır.
  Yumuşak dokular tabiidir.
 • Ayak BT İncelemsi

  Ayak BT İncelemsinde:

  İnceleme alanına giren kalkaneus, talus, naviküler kemik, kuboid ve kuneiform kemiklerin kortikal bütünlüğü korunmuştur. Medüller kemik yapısı normaldir.
  İnceleme alanına kemiklerin eklem ilişkileri, eklem aralıklarının genişliği ve eklem yüzleri tabiidir.
  Yumuşak dokular normaldir.
 • Kalça BT İncelemsi

  Kalça BT İncelemsinde:

  Bilateral iliak kemiklerin izlenebilen segmentlerinde kortikomedüller bütünlük korunmuş olup medüller dansite tabiidir.
  Her iki os pubis bütünlükleri korunmuştur. Her iki eklem yüzü düzgün olup, eklem aralığı normal sınırlardadır.
  Her iki os ischii konturu düzgün olup, avülsiyon ile uyumlu olabilecek fragmentasyon saptanmamıştır. Medüller alanda belirgin patoloji saptanmamıştır.
  İnceleme alanına giren diğer kemik yapılarda patolojik değişiklik saptanmamıştır. Pelvisde serbest sıvı saptanmamıştır. Yumuşak dokular doğal görünümdedir.
 • Kruris BT İncelemsi

  Kruris BT İncelemsinde:

  Tibia ve fibulanın morfolojisi normaldir. Kortikal bütünlük korunmuştur. Medüller kemik yapı tabiidir.
  Osseöz litik veya sklerotik lezyon saptanmamıştır.
  Ekstraosseöz yumuşak doku komponenti izlenmedi.
  Müsküler yapıların morfoloji ve dansiteleri normaldir. Fasial planlar açıktır.
  Nörovasküler bandle lokalizasyonları normaldir. Cilt altı yağ dokusu tabiidir.